Werkwijze van de Praktijk voor mediation Bax

Wat is mediation?

Mediation  is het gezamenlijk oplossen van een geschil met de hulp van een onpartijdige en onafhankelijke conflictbemiddelaar: de mediator. Bij mediation gaat u met elkaar in gesprek. Samen het geschil oplossen is samen opnieuw naar uw toekomst kijken.

Hoe kunt u contact opnemen met onze praktijk?

Met de Praktijk voor mediation Bax neemt u contact op door:

  1. te bellen met 0513 418836 of 06 – 46625031 of
  2. te mailen naar info@praktijkvoormedaition.nl of door
  3. gebruik te maken van het contactformulier op de website www.praktijkvoormediation.nl

Gratis en vrijblijvend informatie

Wanneer u contact opneemt met de praktijk wordt u altijd gratis en vrijblijvend informatie verstrekt. Dat kan door de telefoon, per mail en/of in een kennismakingsgesprek. Op basis van die informatie bepalen u en uw wederpartij of mediation iets voor u zou zijn en of onze praktijk bij u past.

Informatiemap

Als u kiest voor mediation bij onze praktijk krijgt u beiden een informatiemap met daarin het mediationreglement, de gedragsregels en de klachtenregeling van de Mediatorsfederatie Nederland (MfN), waarbij onze praktijk is aangesloten. In deze map zitten verder een voorbeeld van een mediationovereenkomst, onze algemene voorwaarden, een overzicht van de inkomensnormen en eigen bijdragen voor gesubsidieerde mediation alsmede aanvullende informatie over bijvoorbeeld het ouderschapsplan, alimentatie, gezag en/of pensioenverdeling.

Voorbereiding

Het is van belang dat u zich goed voorbereidt op de mediation. Lees het voorbeeld van de mediationovereenkomst grondig door zodat deze bij de eerste bijeenkomst kan worden besproken en ondertekend. Maak een inventarisatie van de onderwerpen en stukken die u aan de orde wilt stellen. Zet voor uzelf op een rij: wat zijn mijn belangen, wat wil ik bereiken en wanneer ben ik tevreden?

Eerste bijeenkomst

In de eerste bijeenkomst wordt eerst de mediationovereenkomst doorgenomen en getekend. Daarna volgt een verkenning van de situatie en een inventarisatie van de onderwerpen die aan de orde moeten komen.

Mediationovereenkomst

De mediationovereenkomst is een intentieafspraak en regelt de verhoudingen en kosten. Alle partijen beloven hun uiterste best te zullen doen er samen uit te komen en alles achterwege te laten wat de zaak moeilijker maakt. De mediator gaat over het mediationproces, de partijen over de inhoud. Mediation is vrijwillig en u mag op elk moment stoppen. Ook de vertrouwelijkheid is in de overeenkomst geregeld. Wat in de mediation wordt besproken mag niet daarbuiten gebruikt worden, tenzij anders afgesproken.

Hoe verloopt het mediationproces?

Na het ondertekenen van de mediationovereenkomst vertelt u beiden aan de mediator wie u bent, wat er gebeurt is en waar u nu staat. Dit is het verkennen van de situatie.

Daarna vertelt u beiden wat u wilt bereiken en wanneer u tevreden bent met de uitkomst. Dit is de inventarisatie van de belangen. Aan het einde van de mediation kunt u aan de hand van deze inventarisatie nagaan of u hebt bereikt wat u wilde.

Aansluitend vertelt u welke onderwerpen aan de orde moeten komen. Dit is de inventarisatie van onderwerpen. Deze onderwerpen bepalen de agendapunten die aan de orde moeten komen. Samen bepaalt u de volgorde. Soms zijn er dringende zaken die om voorrang vragen. Dat zijn niet altijd de belangrijkste zaken.

Alles heeft met alles te maken maar niet alles kan tegelijk behandeld worden. Daartoe dient de agenda. Eén voor één worden alle onderwerpen besproken en worden er voorlopige afspraken gemaakt. Op die afspraken kunt u altijd terugkomen als het door andere beslissingen toch beter anders kan.

Convenant en/of ouderschapsplan

Pas wanneer er over alles overeenstemming is bereikt, worden alle afspraken door de mediator op papier gezet in een convenant en/of een ouderschapsplan. U krijgt dan nog ruim de tijd om die afspraken goed door te lezen en eventueel financieel of juridisch te laten toetsen voordat u ze gaat ondertekenen. De mediation eindigt met de ondertekening van het convenant en/of het ouderschapsplan. Wanneer beide partijen een handtekening hebben gezet, staan de afspraken vast en kunt u er niet meer op terug komen.

Wat is het verdere verloop na de mediation?

In veel gevallen, zeker bij echtscheidingen, wordt de rechter gevraagd de partijen te veroordelen tot nakoming van de afspraken. Alleen een advocaat mag een dergelijk verzoek bij de rechter indienen. De Praktijk voor mediation Bax zorgt ervoor dat hij (of zij) alle benodigde stukken krijgt. De advocaat doet dan het verzoek na een juridische check van de afspraken. Ook zal de advocaat zich ervan willen overtuigen dat u bent wie u zegt te zijn, dat u hebt begrepen wat er is afgesproken en of u het daarmee eens bent. Meestal nodigt de advocaat u daarom uit voor een gesprek.

Na de uitspraak van de rechter neemt de advocaat weer contact met u op om u te informeren. Hij zal u dan vragen of u instemt met de uitspraak van de rechter of dat u in beroep wilt gaan tegen die uitspraak. Wanneer u niet in beroep gaat informeert de advocaat het bevolkingsregister, indien nodig, van de verandering van uw burgerlijke staat, meestal van gehuwd naar gescheiden.