Onafhankelijke vertrouwenspersoon Kraamzus.

 De bedrijfscultuur van Kraamzus is erop gericht dat elke medewerkster beschikt over de kennis en vaardigheden en middelen om het werk goed en zelfstandig te vervullen. Toch kan het voorkomen dat een medewerkster te maken krijgt met een situatie waar zij niet goed raad weet en geen gehoor vindt bij de leidinggevende. Of de situatie niet met die leidinggevende kan of wil bespreken.

De medewerksters van Kraamzus kunnen gebruik maken van een onafhankelijke vertrouwenspersoon. Deze vertrouwenspersonen is Guus Bax.

Gesprekken met de vertrouwenspersoon moeten ervoor zorgen dat de medewerkster de situatie weer zelfstandig kan hanteren en zo nodig gehoor vindt bij de leiding of directie. De gesprekken met de vertrouwenspersoon zijn voor de medewerkster kosteloos. De inhoud van de gesprekken is geheim. In overleg met de medewerkster wordt bezien of en met wie contact wordt opgenomen of wordt ingeschakeld. Terugkoppeling van dergelijke contacten vindt altijd plaats naar de medewerksters.

De vertrouwenspersoon meldt aan de directie Kraamzus dat een gesprek plaats vindt en wat de aard en onderwerp van het gesprek is. De identiteit van de medewerkster blijft geheim voor de directie Kraamzus.

Bij de vertrouwenspersoon kunnen medewerksters terecht voor:

-          Zaken en situaties die te maken hebben met de professionele integriteit

-          Spanningen met collega’s en/of leidinggevende

-          Ongewenste intimiteiten, alle vormen van intimidatie en agressie

-          Gewetensnood door kennis/ervaringen opgedaan in de werksituatie

Bij de vertrouwenspersoon kunnen medewerkster en of derden niet terecht met (schriftelijk) anonieme meldingen noch als het gaat om klachten. Voor klachten wordt verwezen naar de leidinggevende.

De vertrouwenspersoon verricht geen onderzoeken en is niet betrokken bij het toepassen van sancties.