Wat is mediation?  

Mediation is het gezamenlijk oplossen van een geschil met de hulp van een onpartijdige en onafhankelijke conflictbemiddelaar: de mediator. Bij mediation gaat u met elkaar in gesprek. Samen het geschil oplossen is samen opnieuw naar uw toekomst kijken. Hoe dat in zijn werk gaat leest u in onze Werkwijze.

Als er sprake is van boosheid of verdriet geven wij daaraan ruimte.  Wij helpen u om daar mee om te gaan. Pas dan kunt u op efficiënte wijze de afspraken maken die nodig zijn. Als dat lukt is er meestal ook een basis gelegd voor verder overleg over wat zich in de toekomst nog voordoet. Een groot voordeel van mediation is dat u de baas blijft over de oplossing van uw geschil en uw relatie niet onnodig wordt beschadigd. U schrijft dan uw eigen toekomst.

Vrijwilligheid en vertrouwelijkheid

Uitgangspunten voor mediation zijn: vrijwilligheid en vertrouwelijkheid. U noch de ander kan worden gedwongen aan een mediation mee te doen. Deelnemers verbinden zich vooraf in een mediationovereenkomst tot geheimhouding. Vertrouwelijkheid is van belang om vrijuit te kunnen spreken in een besloten en veilige omgeving.

Het mediationproces

Eerst worden de verschillende standpunten verkend en wordt vastgesteld wat de eigenlijke conflictkwesties zijn, waarvoor u een oplossing wilt bereiken. Vervolgens wordt nagegaan wat uw belangen en behoeftes zijn. Als dit duidelijk is, wordt een prioriteitsvolgorde bepaald. Hierna wordt overgegaan tot een creatief proces van verzinnen van mogelijke oplossingen voor deze tegenstrijdige behoeftes en belangen. U toetst de voorstellen op hun bruikbaarheid en haalbaarheid. Tot slot tracht u en de ander hierover tot een gezamenlijk gedragen besluit te komen, meestal vastgelegd in een overeenkomst. Daarmee eindigt de mediation.

Kansen op succes

Mediation lukt altijd als u bereid en in staat bent om  uw standpunten te herzien. Het slagingspercentage zakt als de wil om er samen uit te komen ontbreekt en naarmate er langer en heftiger ruzie gemaakt is. Ook dan is mediation vaak de beste optie en blijkt de kans op succes nog altijd 50%.

Voordelen van mediation

Mediation kent een groot aantal voordelen ten opzichte van andere vormen van geschiloplossing. De belangrijkste zijn:

 

Video mediationproces