Echt scheiden doet u samen...

Scheiden is niet alleen een zakelijke en juridische aangelegenheid maar gaat ook over gevoelens en de manier waarop u daarover met elkaar kunt spreken. Bij scheidingsmediation vinden gezamenlijke gesprekken plaats die er in eerste instantie op gericht zijn de verhouding en de communicatie tussen u en uw partner te verbeteren. Wij helpen u de situatie te accepteren en emoties zoals bijvoorbeeld woede, verdriet, ontkenning en angst achter u te laten. Dan kunt u de omslag maken van vasthouden aan het verleden naar de blik richten op de toekomst. Wij begeleiden u bij het komen tot heldere afspraken en dragen zorg voor de voortgang in het proces.

Kinderen

Als er kinderen zijn is het opstellen van een ouderschapsplan verplicht. Het is van groot belang dat kinderen ook na de scheiding een goede band met zowel hun vaders als hun moeder blijven houden. Daarom moet u een goede manier vinden om ook op de lange termijn als ouders met elkaar te overleggen.

In mediation komen alle zaken die met zorg voor en opvoeding van de kinderen te maken hebben aan de orde. Wij zorgen dat u niets vergeet, maar u bepaalt wat u wilt afspreken en hoe u de zaken gaat regelen. Zo nodig worden daarbij deskundigen ingeschakeld.

Op de Praktijk voor mediation Bax zijn wij alert op het signaleren van huiselijk geweld en/of kindermishandeling. Bij vermoedens hiervan wordt gehandeld volgens de "Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling". Klik hier voor de Meldcode.

Intakegesprek met als onderwerpen:

Vervolggesprekken waarin de volgende punten aan de orde komen:

In de meeste gevallen zijn de partners na ongeveer 5 gesprekken in staat om gezamenlijk de inhoud te bepalen van een echtscheidingsovereenkomst.

Video mediationproces