Waardering van onze cliënten in cijfers

Na afloop van elke mediation worden beide partijen in de gelegenheid gesteld om middels een evaluatieformelier mee te werken aan een klanttevredenheidsonderzoek.  

De resultaten van dit klantevredensheidsonderzoek ziet u hieronder. De cijfers zijn gebaseerd 177 ingevulde en teruggestuurde enquêteformulieren in de periode 2010 t/m 2013.

De mate van tevredenheid van partijen over  de mediator 

Grafiek 1

Over de zorgvuldigheid van de mediator was 88% van de klanten (zeer) tevreden; 85% van de klanten gaf aan (zeer) tevreden te zijn over de wijze waarop de mediator het proces begeleidde, terwijl 86% aangaf (zeer) tevreden te zijn over zijn/haar onpartijdigheid.

Iets minder dan 5% van de klanten gaf aan (zeer) ontevreden te zijn over de mediator.

De mate van tevredenheid over de mediation als manier van geschil oplossing  

Grafiek 2

Van de 177 klanten die hun feedback gaven over de mediation, was 65% (zeer) tevreden over de duur van de mediation, 12% was daar ontevreden over, terwijl 23% aangaf op dit punt neutraal te zijn.

Over de kosten van de mediation was 64% (zeer) tevreden tegenover 6% (zeer) ontevreden) en 30% neutraal.

Wat betreft de uitkomst van de mediation gaf 62% van de klanten aan (zeer) tevreden te zijn en 21% (zeer) ontevreden, In een aantal gevallen was  geen (volledige) overeenstemming bereikt. Soms was het dan wel gelukt om het geschil te ontdoen van alles wat er indirect mee te maken had. De kern kon dan vaak wel kort en beknopt worden beschreven, eventueel met een toelichting.

Informatie, bereikbaarheid en kantoor

Grafief 3 

De vragen over de informatie, de bereikbaarheid en het kantoor zijn pas in 2012 aan het evaluatieformulier toegevoegd. In totaal hebben 130 klanten deze vragen beantwoord.

Over de informatie voor en tijdens de mediation was 88% van de klanten (zeer) tevreden, over de bereikbaarheid van de locatie en de kwaliteit van het kantoor is 91% (zeer) tevreden.

Waarom is voor mediation gekozen?

De belangrijkste reden om voor mediation te kiezen bleek "Omdat het beter is voor de toekomstige relatie met de andere partij". Maar liefst 75% gaf aan dat dit argument zeer belangrijk was geweest bij hun keuze voor mediation. Ook de hoop op een betere oplossing dan bij een juridisch traject scoorde hoog: voor 65% was dit een belangrijk argument. Van de ondervraagden gaf 62% aan dat het ook van belang was de oplossing in eigen hand te houden, terwijl 47% aangaf dat zij bij mediation ook een snellere oplossing verwachten dan bij een rechtszaak.

Opnieuw mediation?

Het merendeel van de partijen (70%) gaf aan bij een gelijksoortige conflictsituatie opnieuw voor mediation te kiezen. Eenzelfe percentage van de ondervraagdeb gaf aan dat zij mediation in het algemeen en onze praktijk in het bijzonder zouden aanbevelen bij conflicten in hun omegeving. Wat betreft de kosten geeft de meerderheid aan tevreden te zijn;  59% van onze klanten vindt de kosten een reden om in de toekomst weer voor mediation te kiezen.

Opmerkingen

Hieronder volgt een greep uit de op= en aanmerkingen die onze klanten op het evaluatieformulier invulden: