De Stappen bij De kunst van het Kiezen

1. Innerlijke bewustmaking

De Innerlijke bewustmakingsstap heeft tot doel dat de cliënt, degene die met een keuze worstelt, bewust wordt of hij één of meerdere rollen vervult die van belang zijn in de gegeven situatie . Rollen kunnen zijn die van vader, werknemer, voorzitter van de kerkenraad, buurman, levenspartner, vrijwilliger voor vervoersdienst voor ouderen enz. Als iemand meerdere rollen heeft dan ontstaan gemakkelijk innerlijke tegenstrijdige belangen.

2. Bewustmaking van context

Het doel van deze stap is om cliënten te richten op de toekomst en om ver-enging, koker-kijken en over-focussen te verminderen of op te heffen. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de kernkwaliteiten zoals Daniël Ofman die hanteert in zijn methode.

3. Rationele stap

Tijdens de Rationele stap brengt de cliënt voor zichzelf orde en volgorde aan. De belangen die aan de orde zijn worden geïnventariseerd. De belangrijkste zaken komen bovenaan de lijst en de minder belangrijke zaken onderaan de lijst. Hiebij  ontstaat ook duidelijkheid over de overwegingen.

4. Intuïtieve stap

We gaan na of de met de ratio vastgestelde lijst klopt met het gevoel van de cliënt. In deze stap worden door de cliënt telkens twee belangen tegen elkaar afgewogen. Het resultaat is een herschikte lijst met belangen van de cliënt die rationeel bepaalt zijn en bovendien “oké voelen”.

5. Prioriteitsstap

Nu wordt duidelijk hoe groot de onderlinge afstand in waardering is tussen de verschillende prioriteiten. De werkwijze bestaat eruit dat de cliënt een bepaald bedrag moet verdelen over alle genoteerde belangen. Alle belangen kunnen nagenoeg hetzelfde geld toegekend krijgen maar het hoogste belang kan ook 80 of 90% van het geld krijgen en alle overige belangen bij elkaar slecht 10 of 20%.

6 De Keuze stap

De laatste stap is de Keuze en verdeelstap. Daarin komen we tot een afronding van het keuzeproces. Alle belangen zijn nu gewikt en gewogen en de cliënt kan komen tot een goed doordachte en goed doorvoelde keuze.

Keuze bij meerdere partijen

Als er meerdere personen bij het keuzeproces betrokken zijn dan doorloopt elke persoon dit proces afzonderlijk. Dit gebeurt wel steeds gelijktijdig en bij voorkeur in aanwezigheid van de anderen. De anderen zien en horen ook wat er gebeurt. Als er twee partijen zijn, zijn er dus ook twee belangenlijsten met ieder een eigen prioritering en waardering. Bij de keuze en verdeelstap gaat het erom dat iedere persoon datgene krijgt waaraan hij of zij het meeste waarde hecht.